Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Definice pojmů

 

 • Poskytovatelem dle těchto smluvních podmínek je společnost Scanfore s.r.o. divize eGen, IČ: 28 288 351 se sídlem Podpěrova 2, Brno – Medlánky, 62100, okres Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827

 • Uživatel je fyzická nebo právnická osoba která využívá licence MATESHOP

 • Zakázková implementace – je na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti poskytovatele.

 • Produkt – internetový obchod poskytovaný formou pronájmu nebo internetový obchod s individuálním řešením.

 • Dodávka – služba, produkt nebo konzultace.

 • Licenční smlouva – smlouva o poskytnutí licence k software uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem na základě a v souladu s těmito VOP (dále jen ,,licenční smlouva“, nebo ,,smlouva“). Smluvní strany souhlasí s tím, aby uzavření licenční smlouvy mezi stranami proběhlo v souladu s § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, dle těchto VOP.

 • Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel jako pronajímatel, anebo poskytovatel a na druhé straně uživatel jako nájemce, přičemž předmětem smlouvy je provedení dodávky v ujednaném termínu, v případě individuální zakázky. S ohledem na povahu dodávky se může jednat o nájemní smlouvu, licenční smlouvu, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavírané v režimu zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku a je tvořena objednávkou uživatele, akceptací poskytovatele a těmito VOP.

 • Objednávka je prováděna objednávkou přes obchodní oddělení společnosti či elektronickou cestou pomocí elektronického objednávkového formuláře na webové stránce poskytovatele. Odeslání elektronické objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou dodávku, cenu, osobu uživatele, jakož i způsob platby, tj. je pro uživatele závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky, možnost seznámení se s těmito VOP na webové stránce poskytovatele a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito VOP seznámil.

 • Akceptace poskytovatele – elektronické potvrzení objednávky uživatele poskytovatelem e-mailem s uvedením následujících údajů: identifikační údaje poskytovatele, prohlášení poskytovatele o jeho schopnosti dodávku pro uživatele poskytnout, doba trvání smlouvy, termín dodání dodávky poskytovatelem uživateli, výše odměny poskytovatele a její splatnost, výše zálohy a její splatnost.

 • Termín nebo Dodací lhůta – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. V případě individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech.

 • Vícepráce – práce vykonané poskytovatelem na dodávce nad rámec těch ve smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou uživatelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je považována taktéž každá další funkce, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky. Poté, co objednatel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje zhotovitel jejich cenovou kalkulaci včetně časového rozvrhu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle objednateli k odsouhlasení. Vícepráce je poskytovatel povinen provést až na výslovný samostatný požadavek uživatele a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke smlouvě, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 

I. Základní ustanovení

 

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,VOP“) upravují vztahy při poskytování služeb pronájmu a pořízení licencí softwarového řešení elektronických obchodů (eshopů) a souvisejících služeb.

 • Potvrzením objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře umístněného na www stránkách nebo prostřednictvím e-mailové komunikace stvrzuje osoba nebo podnikající subjekt, že je s aktuálním textem VOP na adrese http://www.mateshop.cz/obchodni-podminiky/ srozuměn/a a zasláním objednávky tak vyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem a ten v plné míře akceptuje.

 

II. Smlouva

 

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s plněním poskytovatele realizovaným v souvislosti s dodávkou vzniká:

 • přijetím elektronické objednávky uživatele poskytovatelem,

 • a elektronickou (e-mail, WWW rozhraní) akceptací takovéto objednávky uživatele poskytovatelem,

 • vystavením faktury ve výši jedné měsíční platby měsíce, ve kterém byl eshop spuštěn, poskytovatelem a jejím odesláním (elektronicky či písemně) uživateli,

 • úhradou první faktury uživatelem ve výši a dle podmínek specifikovaných na faktuře a v akceptaci poskytovatele.

Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, se na straně jedné poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli dodávku a licenci k provozování a užití e-shopu a na straně druhé se uživatel zavazuje za tyto dodávky zaplatit.

Pro účely těchto VOP, smlouvy a vzájemné spolupráce souhlasí uživatel výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem poskytovatele aktivně nevyjádří do 5 pracovních dnů, bude poskytovatel považovat všechny své návrhy za schválené uživatelem.

Poskytovatel je oprávněn požadovat od uživatele prokázání jeho totožnosti kopií občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o zástupce uživatele je poskytovatel oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na uživatele doložením písemné plné moci opravňující zástupce uživatele k jednání za uživatele. Poskytovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii dokladu totožnosti anebo plné moci dle předchozí věty pro účely jejich založení.

 

III. Storno objednávky

 

Uživatel může zrušit svoji objednávku do 2 dnů od závazné akceptace objednávky. Objednávka musí být zrušena telefonicky na tel. čísle: +420 777 33 66 00 a potvrzena písemně prostřednictvím dopisu nebo e-mailem.

 

IV. Cena

 

Odměna poskytovatele s cenou za licenci je určována v závislosti na typu distribuce dodávky v souladu se smlouvou. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další služby poskytovatele. Vícepráce jsou poskytovatelem účtovány na základě individuální dohody, zpravidla hodinovou, měsíční, kvartální či roční sazbou sjednanou se zájemcem o tyto služby.
Speciální akční nabídka dodávky je platná pouze při odběru uvedeného množství či druhu dodávek, a to vždy pouze do stanoveného termínu a je podmíněna včasnou úhradou zálohy.
K dalšímu zvýšení o 5 % může poskytovatel přistoupit a zvýšit pravidelné měsíční platby za dodávku obdobně vždy, když index růstu cen dosáhne 5 % ve srovnání s 1. dnem kalendářního měsíce, v němž došlo k poslednímu zvýšení pravidelných měsíčních plateb za dodávku.

 

V. Platební podmínky

 

Uživatel provádí úhrady vždy na základě elektronických daňových dokladů zaslaných poskytovatelem, se splatností maximálně 14 dnů ode dne vystavení. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený ve výzvě k úhradě (proforma/zálohová faktura). Toto ustanovení neplatí v případě on-line platby (např. pomocí systému PayPal, nebo prostřednictvím platebních či kreditních karet). V tomto případě provádí uživatel úhradu prostřednictvím příslušného rozhraní platebního on-line systému, kam je přesměrován v průběhu objednávky.

Úhradou smluvní částky dojde k uzavření smlouvy ve shodě s těmito a aktuálními VOP.

Daňový doklad je odeslán poté co byla platba pokázána na účet poskytovatele. Daňový doklad je považován současně za dodací list.

Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na výzvě k úhradě.

Požaduje-li uživatel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s poskytovatelem a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny dodávky.

V případě, že uživatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,5% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení. Při prodlení s úhradou odešle poskytovatel postupně uživateli dvě upomínky. Při třetí upomínce je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH a současně pozastavit administraci e-shopu a pozastavit funkci zasílání informací o nových objednávkách v e-shopu na email uživatele. Při neuhrazení vystavené faktury a smluvní pokuty je pohledávka předána k vymáhání externím subjektům a zároveň je celková výše pohledávky navýšena o náklady vymáhání pohledávky.

Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění až do uhrazení závazku uživatele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu. Přerušení plnění nemá vliv na povinnost uživatele uhradit všechny splatné závazky, hradit nadále měsíční platby za předmět plnění a uhradit poskytovateli smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.

 

VI. Aktualizace, upgrade, servis a technická podpora

 

Poskytovatel zajistí uživateli následující servisní služby:

 • pod heslem zabezpečený přístup pro administraci eshopu – trvalý přístup pro administraci dohodnutých částí e-shop řešení prostřednictvím webového rozhraní (HTTP),

 • vyhrazení kontaktní osoby pro řešení požadavků,

 • telefonická/e-mailová technická podpora k obsluze systému (v rozsahu stanoveném dle objednávky),

 • sledování zatížení prezentace a případných útoků z internetu.

Poskytovatel bude provádět bezplatné aktualizace jádra dodávky (dále jen „aktualizace“). Aktualizace se týkají administrace dodávky a jádra systému. Netýkají se prezentační části aplikace (front-end).

Aktualizace jsou uživateli prováděny na serverech poskytovatele automaticky a bez poplatku. Poskytovatel však může po předchozím oznámení tuto službu částečně či plně zpoplatnit.

O periodicitě a rozsahu aktualizací rozhoduje poskytovatel. Primárním účelem aktualizací je přizpůsobování dodávky novým verzím programovacích jazyků, v nichž je dodávka napsána. Sekundárním účelem je usnadnění obsluhy dodávky. Nové funkce a moduly administrace dodávky nejsou automaticky součástí aktualizace, jejich zařazení nebo nezařazení do aktualizačních balíčků závisí na rozhodnutí poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz dodávky na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty uživatele způsobené pozastavením provozu dodávky z důvodu aktualizace, úprav prováděných na serverech či selháním dodávek třetích stran.

Poskytovatel průběžně informuje uživatele o aktualizacích a updates v administračním rozhraní eshopu nebo na svých www stránkách.

 

VII. Doba tvrání Smlouvy

 

Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak. Smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku.

Pokud se strany nedohodnou jinak, nebo jedna strana písemně neoznámí druhé straně, že již nemá zájem na pokračování smlouvy, a to nejpozději 1 měsíc před jejím ukončením, platí, že po uplynutí této doby se smluvní vztah stran uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku.

Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v zákoně a v těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

Uživatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany poskytovatele, za které se považuje opakované neplnění povinností poskytovatele podle smlouvy, které poskytovatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění.

 

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, za které se považuje:

 

 • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní,
 • nebo opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy,
 • nebo v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany uživatele,
 • nebo poskytnutí dodávky zakoupené uživatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
 • nebo jiné podstatné porušení povinností uživatele stanovených mu smlouvou.

 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

 

 • těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,
 • a povinnosti uživatele k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo její části.

Veškerá oznámení týkající se zániku smlouvy musí být učiněna v souladu s těmito VOP a doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.

 

VIII. Povinnosti a práva uživatele

 

Uživatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy. Uživatel není oprávněn používat produktu a služby k šíření SPAMu, které by mohly příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit.

 

IX. Povinnosti a práva poskytovatele

 

Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných uživatelem. Provozovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu, pomocí e-mailu nebo telefonu. 

Poskytovatel má právo vést elektronickou databázi svých uživatelů, monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých zařízeních za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb, a to v souladu se zák. 101/2000 Sb., o ochraně os údajů.

Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy. Poskytovatel dále neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:

 • vložením nesprávných údajů do dodávky uživatelem, chybným postupem uživatele při vkládání informací nebo souborů do dodávky nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných dodávkou,

 • zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.) popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,

 • v důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do dodávky do systémového programového vybavení a prostředí,

 • poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným programovým vybavením.

 • poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobenou zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobené poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou,

 • poskytovatel neodpovídá za závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklou v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému uživatele nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu.

 • poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony.

 • poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele, případná rekonstrukce ztracených, nebo znehodnocených dat jde na vrub uživatele

 • účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:

 • ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany.

 

X. Licenční ujednání

 

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence (licenčních poplatků) uděluje poskytovatel uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat dodávku specifikovanou ve smlouvě k účelu ze smlouvy vyplývajícímu, a to za dále uvedených podmínek:

 • licence se sjednává jako licence nevýhradní,

 • uživateli je licence udělována po uhrazení zálohy na dobu jednoho měsíce a po uhrazení měsíční splátky je mu každý měsíc prodloužena o 1 kalendářní měsíc, strany se mohou dohodnout na jiné délce licence a tím podmíněných plateb,

 • licence se sjednává neomezeně pro celé území České republiky a Slovenské republiky.

Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k dodávce, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení §66a zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku., je oprávněn pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.

Uživatel není oprávněn dodávku rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.

Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP.

Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

Autorská práva k dodanému produktu, příslušenství a dokumentace náleží příslušnému výrobci. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva poskytovateli a tvůrci software. Uživateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.

Uživatel zajistí, že třetí osoby nebudou bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoli způsobem seznámeny s rozsahem a postupem plnění smlouvy a k ní patřícími podklady. Uživatel bere na vědomí, že se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace uživatele.

Bez výslovného povolení poskytovatele je zakázáno částečné nebo úplné kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat atd. Uživatelům nevyplývá žádné právo z případných chyb či nepřesných dat uvedených v těchto materiálech.

Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Uživatel souhlasí s tím, že ve spodní části (patě) e-shopu budou uvedeny informace o provozovateli, jako majiteli příslušných licenčních oprávnění ve smyslu autorského zákona a jako majiteli serveru, e-shopu, ve smyslu obchodněprávních ustanovení.

Distribuce dodávky formou pronájmu dodávky, se realizuje výhradně formou hostování dodávky na serverech poskytovatele. Poskytovatel v tomto případě je povinen vynaložit přiměřené úsilí na maximální dostupnost dodávky.

 

XI. Porušení licenčního ujednání

Pokud uživatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může poskytovatel odstoupit od této smlouvy a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku. V tomto případě musí uživatel respektovat vyrovnání mezi uživatelem a poskytovatelem, eventuálně rozhodnutí soudu.

Předmětný software jako autorské dílo a databáze v něm zahrnuté požívají ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Uživatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.

V případě zásahu uživatele do autorských práv poskytovatele vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem uživatele do autorských práv poskytovatele, jenž má vůči uživateli, zaplacením smluvní pokuty uživatelem není dotčen.

Vedle nároku na smluvní pokutu má poskytovatel v případě zásahu uživatele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

 

XII. Ochrana osobních údajů

 

Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků uvedených ve smlouvě a v těchto VOP, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností poskytovatele a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů – zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto jeho údaje, byly využity poskytovatelem za účelem nabízení svých produktů.

Uživatel závazným potvrzením objednávky:

 • souhlasí s použitím jeho osobních údajů také pro rozesílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x týdně, a zároveň

 • prohlašuje, že zasílání informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák.č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle odst. 7.4.1 výslovně souhlasí.

Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat.

Závazným potvrzením objednávky souhlasí uživatel s použitím svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

Uživatel a poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.

Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.

Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.

V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.

Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk není-li domluveno jinak.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů.

Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1.2.2012